Tổng số: 34
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Lĩnh vực khác Sở VHTTDL/Sở Du lịch
2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành Tổng cục Du lịch
3

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành Tổng cục Du lịch
4

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành Tổng cục Du lịch
5

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lữ hành Tổng cục Du lịch
6

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Lữ hành Tổng cục Du lịch
7

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Lữ hành Tổng cục Du lịch
8

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Lữ hành Tổng cục Du lịch
9

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú du lịch Tổng cục Du lịch
10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
11

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
12

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
13

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
14

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
15

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
16

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
17

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
18

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
19

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch
20

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Lữ hành Sở VHTTDL/Sở Du lịch