Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn

Cập nhật:
Lượt xem: 10.918

Địa chỉ: 49 Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tel: (0209) 3872 652; Fax: (0209) 3871 734

Email: [email protected]   

Website: sovhttdl.backan.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bắc Kạn

Địa chỉ: 49 Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tel: (0209) 3811 379

Email: [email protected]

Website: dulich.backan.gov.vn