Tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2000 – 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 253.756

Năm

Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng (%)

2000

17,40

 

2001

20,50

17,8

2002

23,00

12,2

2003

22,00

-4,3

2004

26,00

18,2

2005

30,00

15,4

2006

51,00

70,0

2007

56,00

9,8

2008

60,00

7,1

2009

68,00

13,3

2010

96,00

41,2

2011

130,00

35,4

2012

160,00

23,1

2013

200,00

25,0

2014

230,00

15,0

2015

355,50

 *

2016

417,20

17,3

2017

541,00

29,7

2018

637,00 17,7

* Theo phương pháp thống kê mới

Nguồn: Tổng cục Du lịch