Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ VHTTDL

Cập nhật:
Lượt xem: 2.477

(TITC) – Ngày 03/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ VHTTDL có Thông báo số 38/TB-HĐTTCC về Kết quả thi tuyển công chức năm 2019.

Xem chi tiết văn bản