Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh

Cập nhật:
Lượt xem: 18.041

Địa chỉ: 15 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: (0222) 3810 601, 3822 532; Fax: (0222) 3822 532

Email: svhttdl@bacninh.gov.vn

Website: svhttdl.bacninh.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh

Địa chỉ: 15 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: (0222) 3874 288; Fax: (0222) 3822 532

Email: hieudulichbn@gmail.com

Website: dulichbacninh.gov.vn