Sở Du lịch Khánh Hoà

Cập nhật:
Lượt xem: 29.302

 

Địa chỉ: 61 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tel: (0258) 3828 333; Fax:  (0258) 3828 353

Email: sdl@khanhhoa.gov.vn

Website: https://sdl.khanhhoa.gov.vn/

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa

Địa chỉ: 61 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tel: (0258) 3829 357/ 3561 135; Fax: (0258) 3829 357

Email: khanhhoattpc@yahoo.com.vn

Website: www.nhatrang-travel.com