Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang

Cập nhật:
Lượt xem: 12.503

Địa chỉ: Đường 17/8, P. Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tel: (0207) 3822 683; Fax: (0207) 3813 412

Email: tuyenquang@bvhttdl.gov.vn

Website: sovhttdltuyenquang.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Địa chỉ: 4 Đường 17/8, P. Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tel: (0207) 3822 415; Fax: (0207) 3813 603

Email: xuctiendautu@tuyenquang.gov.vn

Website: ipc.tuyenquang.gov.vn