Tra cứu số liệu

Khách du lịch nội địa năm 2021

Chỉ tiêu Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9 Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 7.500 2.000 7.000 9.000 3.500 1.500 500 200 300 31.500
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 3.900 1.000 3.600 4.600 1.800 900 300 0 0 16.100
Khách tham quan trong ngày 3.600 1.000 3.400 4.400 1.700 600 200 200 300 15.400
Tổng thu từ khách du lịch nội địa (Tỷ đồng)
Tổng thu 34.100 7.300 30.500 39.200 15.300 7.600 2.300 220 330 136.850